Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden Delenkorf – Partshive – Teilenstock – Ricambeare – Turijnmagazijn:

1. Definities

1.1 Onder DELENKORF wordt in deze algemene voorwaarden verstaan de eenmanszaak, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel te Arnhem, met KvK-nummer 61429228.
1.2 DELENKORF handelt tevens onder de namen PARTSHIVE – TEILENSTOCK – RICAMBEARE – TURIJNMAGAZIJN
1.3 DELENKORF is een online winkel, webshop, in gebruikte auto-onderdelen, welke via WWW.DELENKORF.NL WWW.PARTSHIVE.COM WWW.TEIELNSTOCK.DE WWW.RICAMBEARE.IT en WWW.turijnmagazijn.nl , bezocht kan worden.
1.4 Onder klant wordt verstaan iedere bezoeker van de webshop, natuurlijke persoon of rechtspersoon, die via WWW.DELENKORF.NL een bestelling plaatst.
1.5 Deze algemene voorwaarden (hierna: Voorwaarden), zijn in overeenstemming met de in samenwerking met de Consumentenbond opgestelde Algemene Voorwaarden Thuiswinkel en Webshop Keurmerk, de onafhankelijke branche-organisatie.
1.6 Indien nieuwe of bestaande wettelijke voorschriften deze algemene voorwaarden doorkruisen zal DELENKORF zich immer conformeren aan de wet. 

2. Toepasselijkheid 2.1 Op alle aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten gesloten met gebruikmaking van de webshop WWW.DELENKORF.NL, zijn bij uitsluiting van eventuele andere algemene voorwaarden, deze Voorwaarden van toepassing. 2.2 Door het accepteren van een aanbieding, dan wel door het doen van een bestelling zijn de Voorwaarden automatisch aanvaard door de klant. 2.3 Van het in deze Voorwaarden bepaalde, kan slechts met uitdrukkelijke schriftelijke instemming van DELENKORF worden afgeweken. Indien van een onderdeel van deze Voorwaarden wordt afgeweken, blijven de overige bepalingen onverkort van kracht.

3. Producten

Producten op de website zijn in duidelijk beschreven gebruikte staat verkerende tweedehands of nieuwe goederen. De mate van eerder gebruik zal zo goed mogelijk beschreven worden. Een defect of beschadiging aan het gebruikte artikel dat niet vermeld stond in de productbeschrijving of nadrukkelijk bleek uit de van het product getoonde foto’s kan door de consument reden geven tot herroeping van de koop. Indien een artikel, wezenlijk afwijkt van hetgeen vermeld staat op de site, dan dient hierover onmiddellijk, uiterlijk binnen 14 dagen na aankomst van de zending, contact te worden opgenomen met DELENKORF. Afwijkingen tussen artikelbeschrijving en het geleverde artikel geven aanleiding tot een volledig kostenloze herroeping zoals in het consumentenrecht geregeld.

4. Prijzen

4.1 De door DELENKORF gehanteerde verkoopprijzen worden uitgedrukt in euro’s, inclusief BTW en exclusief porto. BTW bedragen worden niet apart vermeld.
4.2 De betaling dient vooraf via iDeal, PayPal of bankoverschrijving te worden afgerekend of achteraf via Klarna of een soortgelijke achteraf betaalbethode voldaan te worden.

5. Levering & Verzendkosten

5.1 Artikelen worden verzonden via POSTNL tegen de door DELENKORF op de website gecommuniceerde verzendtarieven.
5.2 DELENKORF aanvaardt de aansprakelijkheid voor het zoekraken van poststukken door PostNL en zorgt in voorkomende gevallen voor een kostenloze afhandeling voor de consument.

6. Betaling & Betalingstermijn

Na het plaatsen van een bestelling en ontvangt de klant een bevestiging per e-mail met daarin vermeld de totale kosten, inclusief verzendkosten.

7. Levering

7.1 DELENKORF streeft ernaar om bestellingen op de volgende werkdag, maar uiterlijk binnen 2 werkdagen na ontvangst van de bestelling ter verzending aan te bieden. Er wordt een verzendbevestiging via de email toegestuurd op het moment dat het artikel toegezonden wordt.
7.2 Een bestelling wordt door ons niet verzonden, indien deze niet compleet verzonden kan worden; van deze omstandigheid wordt de klant direct in kennis gesteld en desgewenst volgt een propte en volledige terugbetaling van de aanschafprijs inclusief betaalde verzendkosten.
7.3 Levering vindt plaats op het door de klant bij de totstandkoming van de overeenkomst opgegeven adres. DELENKORF is niet verantwoordelijk voor niet afgeleverde artikelen als gevolg van foutieve adresvermeldingen of tussentijdse adreswijzigingen door de klant.

8. Retourneren

8.1 Retourverzoeken worden door de consument binnen 14 dagen gemeld aan info@delenkorf.nl.
8.2 De verzendkosten bij retourneren zijn in geval van foutieve levering door DELENKORF of wanneer sprake is van een defect niet beschreven in de productbeschrijving ten alle tijden voor rekening van DELENKORF geschieden. Het artikel dient per omgaande, doch uiterlijk binnen 14 dagen na retourmelding (= exclusief zon- en feestdagen) afgeleverd te zijn bij DELENKORF. Indien de retourzending de totale order betreft dan zullen tevens de door de consument betaalde verzendkosten van de oorspronkelijke order worden teruggestort. 
8.3 De verzendkosten bij retourneren op initiatief van de consument (waarbij geen sprake is van een foutieve levering of artikeldefect) komen voor rekening van de consument. Indien de retourzending de totale order betreft dan zullen tevens de door de consument betaalde verzendkosten van de oorspronkelijke order worden teruggestort. 
8.4 DELENKORF zal het retourbedrag, eventueel inclusief verzendkosten, uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van het item retourneren via dezelfde betaalwijze die de klant bij de oorspronkelijke betaling heeft gebruikt.

9. Privacy

9.1. De persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het uitvoeren van de bestelling.
9.2 Persoonlijke gegevens worden niet aan derden verstrekt zonder toestemming en zullen vertrouwelijk behandeld worden.

10. Schadevergoeding

10.1 DELENKORF kan nooit aansprakelijk worden gesteld voor schade voortvloeiend uit door haar geleverde artikelen of uit het gebruik van haar artikelen voortvloeiende schades aan voertuigen of anderszins.

11. Toepasselijk recht en bevoegde rechter

11.1 Op alle rechten, verplichtingen, aanbiedingen, bestellingen en overeenkomsten waarop deze Voorwaarden van toepassing zijn, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
11.2 Alle geschillen tussen partijen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de daartoe bevoegde rechter in Nederland.